Metu konkurss “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija”

VSIA “Rīgas cirks” izsludina metu konkursu
“RĪGAS CIRKA VĒSTURISKĀS ĒKAS ATJAUNOŠANA UN TERITORIJAS ATTĪSTĪBAS VĪZIJA” ID Nr.2018/1

Konkursa norises laiks – no 2018. gada 2. marta līdz 4. jūnijam.

Konkursa mērķis – iegūt arhitektoniski un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā un projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu, ekonomiski pamatotu Metu “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un attīstības vīzijai”.
Konkursa novietne un objekts – metu konkursa projekta teritorija atrodas Rīgā, Merķeļa ielā 4, ietver teritoriju starp Merķeļa un Alfrēda Kalniņa ielu (kadastra nr. 0100 005 0014) 3807 m² platībā. Metu konkursa izpētes teritorija ietver pilsētas teritoriju ar pieguļošajām ielām, infrastruktūru un apbūvi.
Konkursa priekšmets – apbūves iecere, kas attēlo kompleksu Rīgas cirka teritorijas rekonstrukciju un perspektīvo attīstību. Apbūves iecerei ir jāietver arhitektoniskie un funkcionālie Rīgas cirka renovācijas un palašināšanas risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības priekšlikumi ar teritorijas labiekārtojumu.

Lai saņemtu pilnu Konkursa dokumentācijas komplektu, Ieinteresētajam Konkursa dalībniekiem jāreģistrējas http://cirks.metukonkurss.lv/
sadaļā Reģistrācija. Pēc reģistrācijas Ieinteresētajiem Konkursa dalībniekiem automātiski tiks iesūtīta visa Konkursa tekstuālā un grafiskā informācija.

Konkursa novietnes apskate – 2018. gada 10. aprīlī, plkst.12:00.

Konkursa žūrija – starptautiski atzīti Francijas, Nīderlandes, Somijas un Latvijas atbilstošo jomu vadošie speciālisti – arhitekti, pilsētplānotāji, cirka speciālisti; institūciju – Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Latvijas Arhitektu Savienība, Rīgas pilsētas būvvalde, Rīgas pilsētas arhitekta birojs, Rīgas pilsētas attīstības departaments, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Konkursa rīkotāja VAS “Rīgas cirks”, pārstāvji.

Kopējais balvu fonds – 35 000 EUR
• Pirmā vieta – 15 000 EUR
• Otrā vieta – 10 000 EUR
• Trešā vieta – 7 000 EUR
• Trīs veicināšanas balvas – katra 1 000 EUR