Reģistrācija

Ar šo apliecinu, ka piekrītu nodot reģistrācijas anketā norādītos personas datus VSIA "Rīgas cirks" rīcībā. VSIA "Rīgas cirks" apņemas iegūtos datus nenodot trešajām personām un izmantot tikai metu konkursa "Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija" ID. Nr.: 2018/1 organizatoriskajām vajadzībām. Kā arī piekrītu ievērot Konkursa nolikuma prasības un apņemos neizpaust konfidenciālu un ierobežotas pieejamības informāciju, ko saņemšu metu konkursa "Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija" ID. Nr.: 2018/1 ietvaros.