Jautājumi un atbildes


1. Es vēlos piedalīties metu konkursā, bet man ir daži jautājumi.
Izvilkums no Konkursa nolikuma angļu valodā
4.META PIEDĀVĀJUMA SATURS UN NOFORMĒJUMS
4.8.1. A1 (594 mm x 841 mm izmēra) vertikāli orientētas planšetes ar grafiskajiem materiāliem uz stingrām, gaišām un izturīgām pamatnēm. Devīze jānorāda planšetes augšējā labajā stūrī. Zem devīzes simboliem ieteicams atstāt vietu planšetu izvietojuma shēmai. Ieteicams izmantot planšetes, kuras nav biezākas par 5 mm.
4.8.2. Skaidrojošais apraksts ar:
4.8.4. Dokumentu sējums A3 formātā (420x297mm) 3 (trijos) eksemplāros, kas ietver:
Nav skaidrs, kāds ir pieļaujamais maksimālais/minimālais A1 planšetu skaits, kādā formātā jābūt paskaidrojuma rakstam, un kāds ir maksimālais/minimālais lapu skaits A3 formāta dokumentu sējumā. Lūdzu, paskaidrojiet.
6.PRASĪBAS KONKURSA DALĪBNIEKAM UN META PIEDĀVĀJUMA IETVAROS IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
6.1.3.1. Arhitekts, kuram ir augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā un iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas, darba pieredze vismaz 2 (divu) publisko ēku projektēšanā.
Nav skaidrs, kāda projektēšanas stadija atbilst „darba pieredzei vismaz 2 (divu) publisko ēku projektēšanā pēdējo 5 (piecu) gadu laikā”.
Vai tiem ir jābūt pabeigtiem, uzbūvētiem projektiem? Vai tie var būt konkursa priekšlikumi vai nepabeigti projekti, kas ir projektēšanas stadijā?
A1 paneļu skaits nav definēts, bet tam nevajadzētu pārsniegt kopējo skaitu 10 paneļi.
Skaidrojošais apraksts ir daļa no A3 dokumentu sējuma un tam ir jāatspoguļo visi Projektēšanas programmas punktā 4.8.2. minētie aspekti. Papildus tam A3 dokumentu sējumā jābūt samazinātām A1 planšetu krāsu reprodukcijām, kā arī konkursa objekta tehniski ekonomiskajiem radītājiem.
Šie 2 publisko ēku projekti var būt gan nobeigtas/realizētas būves, gan konkursa priekšlikumi vai nobeigti projekti.


2. Vai dalībnieki, kas atbilst konkursa Nolikuma 6. sadaļas prasībām (PRASĪBAS KONKURSA DALĪBNIEKAM UN META PIEDĀVĀJUMA IETVAROS IESNIEDZAMIE DOKUMENTI), bet neatbilst 12. sadaļas prasībām
(PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ KONKURSA DALĪBNIEKA KVALIFIKĀCIJU UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI SARUNU PROCEDŪRAI) var tikt uzskatīts par uzvarētāju metu konkursā?
Ja atbilstat 6. sadaļā minētajām prasībām, jūsu priekšlikums var pretendēt uz to, ka tiek atzīts par godalgotu. Taču 6.6.2. punktā ir minēts, ka, piedaloties konkursā, jūs apliecināt savu gatavību sadarboties līguma izpildē, ja jums tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu.


3. Vai starp cirka zemesgabalu 01000050014 un 01000050012 ir noslēgts servitūta līgums?
Servitūta nav.


4. Man ir jautājumi attiecībā uz šiem izvilkumiem no nolikuma un programmas:

Meta sastāvā ietilpst “Konkursa izpētes teritorijas ģenplāns mērogā 1:2000”.
Uz to attiecas šie vērtēšanas kritēriji:
“3. Konkursa un izpētes teritorijas funkcionālais zonējums, transporta
un gājēju plūsmu organizācija
3.1. Pastāvošās infrastruktūras racionāla izmantošana, plānojot
Konkursa objektu un tā pieguļošo teritoriju
3.2 Gājēju un velosipēdistu plūsmu organizācijas racionalitāte konkursa
objekta teritorijā, autostāvvietu piedāvājums “

Vai tas nozīmē, ka jāizstrādā projekts arī ārpus konkursa projekta teritorijas (kadastra Nr 0100 005 0014), tas nozīmē konkursa izpētes teritorijā ?

Kas precīzi ir domāts ar vērtēšanas punktu 3.1. ?

Vai tiek sagaidīts, ka apmeklētāju automašīnu stāvvietu stratēģija tiek risināta ārpus konkursa projekta teritorijas (tas nozīmē projekta izpētes teritorijā) vai arī projektētas tikai konkursa projekta teritorijā?

Konkursa programmā nav norādīts, cik daudz apmeklētāju automašīnu stāvvietas jāplāno. Cik daudz apmeklētāju stāvvietas jāplāno, ņemot vērā, ka līdz šim cirks ar vismaz 600 apmeklētājiem darbojies bez apmeklētāju autostāvvietas?
Saskaņā ar Konkursa Projektēšanas programmas 8.nodaļā minēto “Ieteicams paredzēt taksometru īstermiņa stāvvietu uz Alfrēda Kalniņa ielas vai ierobežotu piekļuvi pie galvenās ieejas. Konkursa perspektīvajā izveidē jānodrošina gājēju plūsmas organizācija, savienojot Merķeļa un Alfrēda Kalniņa ielu, kā arī ar sabiedriskā transporta pieturām uz Merķeļa ielas, Kr.Barona ielas un Marijas ielas” un 8.1. apakšpunktiem 11. un 12., jāpiedāvā plūsmu organizācijas risinājumi Konkursa objekta un Konkursa izpētes teritorijā.
Apmeklētāju autostāvvietas nav jāplāno.


5. Mēs šobrīd nevaram piekļūt svarīgam konkursa dokumentam.
Mēs esam saņēmuši IFC dokumentu, kas mums ļautu aplūkot esošās ēkas trīsdimensiju attēlu.
Taču kaut kādas informācijas trūkst, jo atverot dokumentu ar Revit programmu, mēs nevaram redzēt visu ēku 3D formātā.
Un tas mums liedz izstrādāt projektu.
Vai jūs, lūdzu, varētu atsūtīt mums visu dokumentu ar trūkstošo informāciju vai nodrošināt piekļuvi tam? Mēs esam gatavi atbildēt uz visiem jautājumiem, kas jums varētu rasties.
IFC failus var atvērt, izmantojot Autodesk Revit, Tekla BIMsight programmatūru, Adobe Acrobat, FME Desktop, Constructivity Model Viewer, CYPECAD, SketchUp (ar IFC2SKP spraudni) vai GRAPHISOFT ARCHICAD. Rīgas Cirka 3D failus var lejupielādēt šeit: 3D faili


6. Lasot projektēšanas daļu (projektēšanas programmu), ir dažas lietas, kas man nav skaidras.
Informācija par telpām skatītāju zonā:
Ko nozīmē ‘skatītāju zona’?
8.1.1.2. punktā ir jāņem vērā cilvēkiem paredzētā platība, t.i., skatītājiem arēnā un „black box” zālē.
9.3. punktā jau ir noteikta platība foajē un galerijām.

Es pievienoju izvilkumus no Projektēšanas programmas:
Dzeltenā krāsā es iezīmēju tos nosacījumus, kas ir atbilstoši, bet zaļā tos, kuri man nešķiet skaidri.
Izvilkums no:
PROJEKTĒŠANAS PROGRAMMAS
8.1. Telpu programma
1. Arēna ar lielo skatuvi un transformējamām skatītāju vietām 600 – 1000 skatītājiem (viena sēdvieta ≤0,9 m², rindas dziļums ≤ 90 cm, t.sk. 3% no skatītāju sēdvietām jāparedz cilvēkiem ar kustību traucējumiem), variējamu skatuves platumu no 10x10m līdz 12x12m (funkcijas daudzveidības iespējas – izrāde, varietē, kino, filmu uzņemšanas studija, mēģinājumu telpa koriem/deju kolektīviem, u.tml.)
~760 – 1040 m²
Skatītāju zona ar skatuvi un ~ 1200-2000 m² skatītājiem
2. ”Black box” ar transformējamām tribīnēm 350 skatītājiem (viena sēdvieta ≤0,9 m², rindas dziļums ≤ 90 cm, t.sk. 3% no skatītāju sēdvietām jāparedz cilvēkiem ar kustību traucējumiem), ar brīvo griestu augstumu 12m (papildus jāparedz 2 m iekārtām, gaismām). ”Black box” aizskatuvi var apvienot ar arēnas aizskatuvi. Vēlamie skatuves gabarīti maks. 10 x 10m. Būtiski, ka „black box” un arēna var vienlaicīgi uzņemt pasākumus, viena otrai netraucējot ne cilvēku plūsmas, ne trokšņa ziņā.
~350-400 m²
9. Skatītāju zona – maks. skatītāju skaits arēnā atkarīgs no arēnas plānojuma/transformācijas veida, orientējoši 800 cilv./”black box” 350 cilvēki.
Atkarībā no arhitektoniskā risinājuma
9.3. Ekspozīcijas zona (foajē, galerijās) Atkarībā no arhitektoniskā risinājuma
Skatītāju zona ir arēna/”Black Box” ar skatuvi vai pasākumu/izrāžu norises vietu un (transformējamām) skatītāju vietām. Atkarībā no skatītāju sēdvietu izvietojuma skatītāju vietu skaits atšķirsies.

`Skatītāju zona ar skatuvi un ~ 1200-2000 m² skatītājiem`Šī vieta ir paredzēta skatītāju atpūtai un komunikācijai.

`9. Skatītāju zona – maks. skatītāju skaits arēnā atkarīgs no arēnas plānojuma/transformācijas veida, orientējoši 800 cilv./”black box” 350 cilvēki. Atkarībā no arhitektoniskā risinājuma
9.3. Ekspozīcijas zona (foajē, galerijās) Atkarībā no arhitektoniskā risinājuma`Tā kā „Black Box” būs jauns būvapjoms, skatītāju atpūtai un komunikācijai paredzētās zonas platība būs atkarīga no funkcionālā un arhitektoniskā priekšlikuma.
Ekspozīcijas zonai nav jābūt īpašai telpai. Izstādes var noorganizēt skatītāju zonā (arī vestibilā, galerijās utt.).


7. Mēs pārskatījām konkursa materiālus, un gribētu iepazīties ar dokumentu: „5_7_1_Rigas_cirka_jauna_modela_attīstības_vīzija_1._karta.” Tomēr pašreizējā dokumentu paketē, kas pieejama angļu valodā, ir tikai dokumenta oriģināls latviešu valodā. Vai būtu iespējams saņemt šī dokumenta versiju angļu valodā?
Jā, `Riga Circus strategy overview, short` lejupielādēt šeit: RCSOS


8. Vai jums ir pieejams Stratēģijas dokuments angliski?
Jā, `Riga Circus strategy overview, short` lejupielādēt šeit: RCSOS


9. Nosūtām četrus jautājumus par konkursa nolikumu:
1) Minēts, ka piedāvājumu var iesniegt personu apvienība, taču ir arī punkts, kas nosaka, ka dalībniekam jābūt reģistrētam. Vai ar to jāsaprot, ka katram no apvienības dalībniekiem jābūt reģistrētam, taču šī prasība netiek izvirzīta pašai apvienībai? Kā tas attiecināms uz fiziskām personām?
6.2. Konkursa dalībnieks var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu
apvienība jebkurā to kombinācijā.
6.6. Ja Konkursa dalībnieks iesniedz piedāvājumu kā personu apvienība, tad jāpievieno
Personu apvienības dalībnieku vienošanās vai nodomu protokols, apliecinot:
6.6.1. Gatavību sadarboties Meta izstrādē,
6.6.2. Gatavību sadarboties līguma izpildē, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības.
6.1. Konkursa dalībniekam jāatbilst šādām prasībām:
6.1.2. ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

2) Kurā posmā iesniedzami 12. punktā noteikto kvalifikācijas prasību apliecināšanai nepieciešamie dokumenti – vienlaikus ar metu vai pēc uzvaras un uzaicinājuma uz sarunu procedūru? Nolikumā atrodami divi dažādi skaidrojumi.
4.1. Konkursa piedāvājumu jāiesniedz vienā iepakojumā … Konkursa piedāvājums sastāv no 2 (divām) daļām:…
4.1.2. Devīzes atšifrējums – (dalībnieka pieteikums dalībai Metu konkursā, atbilstoši
pielikumam Nr.2, un kvalifikācijas dokumenti, saskaņā ar Nolikuma 12. punkta prasībām),
ievietoti atsevišķā slēgtā aploksnē vai iepakojumā, atbilstoši Nolikuma pielikuma Nr.1
noteiktajām prasībām.
11.4. Pēc Uzaicinājuma un nolikuma saņemšanas uz sarunu procedūru, uzaicinātie Konkursa
uzvarētāji pasūtītājam iesniedz piedāvājumus, kas sagatavoti atbilstoši sarunu procedūras
Uzaicinājumā un nolikumā noteiktajām prasībām, un kurā iekļauti šī nolikuma 12. punktā
noteikto kvalifikācijas prasību apliecināšanai nepieciešamie dokumenti.

3) Vai būtu iespējams precīzi norādīt kurā sadaļā (Meta piedāvājums / Devīzes atšifrējums / Pēc uzaicinājuma uz sarunu procedūru) iesniedzamas formas – nolikuma pielikumi 1.,2.,3.,4.,5. Par dažiem ir norādīts nolikumā, par citiem var nojaust, taču būtu lūgums konkretizēt.

4) Vai uz sarunu procedūru tiks aicināts vispirms augstākās vietas ieguvējs, vai visi godalgoto darbu autori vienlaikus (un neatkarīgi no iegūtās vietas pretendēs uz līguma slēgšanu)?
11.5. Vispirms uz sarunām tiks aicināts Konkursa uzvarētājs. Ja sarunās ar Konkursa
uzvarētāju rezultātā pasūtītājam neizdosies vienoties par līguma nosacījumiem, tad uz
sarunām tiks aicināts nākamās augstākās godalgotās vietas ieguvējs.
11.6. Visiem Konkursa uzvarētājiem tiks paredzētas vienlīdzīgas iespējas kļūt par Sarunu
procedūras uzvarētāju un iegūt tiesības slēgt līgumu par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

1) Personu apvienībai ir jāiesniedz vienošanās vai nodomu protokols par gatavību sadarboties Meta izstrādē un līguma izpildē, ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
Konkursa dalībnieks ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgajā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks projektēšanas darbus.

2) Lai Konkursa dalībnieks pierādītu savu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām Nolikuma 6.1. punkta prasībām, tam jāiesniedz šādus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un informāciju kopā ar devīzes atšifrējumu saskaņā ar Nolikuma punktiem 12.2.1. un 12.2.2.

3) Nolikuma pielikumi Nr. 1., 2., 3., 4., 5. iesniedzami atsevišķā slēgta aploksnē vai iepakojumā, uz tā norādot:
Metu konkurss „Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija”, ID Nr.2018/1;_________/devīze/; papildinot ar uzrakstu – “DEVĪZES ATŠIFRĒJUMS”

4) Saskaņā ar Nolikuma punktu 11.1. pēc Konkursa uzvarētāju paziņošanas, Pasūtītāja Iepirkuma komisija uzaicina godalgotos Konkursa uzvarētājus uz sarunu procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 8. Punktam: “publisks pakalpojuma līgums tiek slēgts ar metu konkursa uzvarētāju vai kādu no uzvarētājiem… Ja metu konkursā noteikti vairāki uzvarētāji, visus uzvarētājus uzaicina uz sarunām.”


10. Pētot nolikuma programmu radās sekojoši jautājumi:
Programmas tabulas punktā Nr.1 minētas skatītāju koplietošanas telpas ~1200-2000 m2 platībā. Vai šīs ir domātas tās pašas telpas, kas uzskaitītas punktos 9.1.-9.5.? Respektīvi, vai koplietošanas telpas ir domātas ieeja, WC, ekspozīcija, muzeja telpa un bērnu rotaļu telpa?

Programmas tabulas punktā Nr.10 minētas dažādas palīgtelpas. Vai norādītajā kopējā platībā 200m2 ieskaitītas arī telpas ūdens mezglam, siltummezglam, elektrotelpai un serveru telpai? Vai arī šo 4 telpu platība ir papildus minētajiem 200m2?

Programma tabulas punktā Nr.9 minēta skatītāju zona. Pieņemu, ka skatītāju zona jau ir ieskaitīta arēnas un black box norādītajās platībās, respektīvi – 760-1040m2 un 350-400m2?
Skatītāju koplietošanas telpas ~1200-2000 m² platībā ir domātas skatītāju rekreācijai pie esošās cirka arēnas.
Punktos 9.1.-9.5. minētas koplietošanas telpas pie “black box”.

Telpu platība ventilācijai, siltumapgādei un elektroapgādei būs papildus minētajiem 200 m², pamatojoties uz piedāvāto inženiertehnisko un arhitektoniski funkcionālo risinājumu.

“Black box” platība 350 – 400 m² neietver skatītāju koplietošanas telpas, kuras jāparedz saskaņā ar arhitektoniski funkcionālo risinājumu.
Platība 760 – 1040 m² ir esošās cirka arēnas skatītāju zona ar skatuvi.


11. Mums ir daži jautājumi saistībā ar nolikuma 6.1.3.1. punktu un 4. pielikumu attiecībā uz pieredzi.
„6.1.3.1. Arhitekts, kuram ir augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā un iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas, darba pieredze vismaz 2 (divu) publisko ēku (Publiska ēka – ēka, kurā… transporta ēkas) projektēšanā;
Sadaļā „Jautājumi un atbildes” vietnē (http://cirks.metukonkurss.lv/?page_id=47&lang=en) ir minēts, ka ir atļauts norādīt arī konkursa priekšlikumus. Vai tas attiecas arī uz studiju/pētniecības projektiem un darba pieredzi citos arhitektu birojos, kuros dalībnieks šobrīd nav reģistrēts?
Turklāt, vai jūs varētu precizēt arī izvilkumu no 4. pielikuma attiecībā par pieredzi. Un kas jādara tādā gadījumā, ja šādu dokumentu nav iespējams iesniegt?
„Ir jāpievieno viena pozitīva atsauksme no pakalpojuma saņēmēja par katras kategorijas objektu, ko dalībnieks norādījis, lai apliecinātu atbilstību nolikuma prasībām.”

Jā, ir atļauts norādīt arī konkursa priekšlikumus. Tāpat tiek ņemta vērā darba pieredze citā arhitektu birojā.


12. Atbilstoši RVCAZTIAN: MicrosoftWord- 4_2_1_RVCTIAN_MK127_nosacijumu_izvilkums – Copy
307. Pagalmu veidošana perimetrālas apbūes teritorijās:
307.1. zemesgabalā ir viens vismaz 136 m2 liels pagalms, kas nav priekšpagalms, un tā platums visā pagalma garumā vai pagalma vidē jais platums ir vismaz 8,6 m, turklāt:
307.1.1. pārējie pagalmi zemesgabalam vēsturiskajā apbūvē, izņemot gaismas pagalmus, ir vismaz 70 m2 lieli;
307.1.2. jaunā apbūvē pērējie zemesgabala pagalmi nodrošina attiecīgajai telpu izmantošanai nepieciešamo insolāciju un ugunsdrošības prasības;
307.6. pagalmā nodrošina iespēju iebraukt no ielas, ja to nosaka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta prasības. Jaunā apbūvē un apbūvē bez kultūrvēsturiskēs vērtības caurbrauktuves veido atbilstoši ugunsdrošības normatīvu prasībām. Ja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests nenoteic obligātu pienākumu nodrošināt iespēju iebraukt pagalmā no ielas, tad vēsturiskēs apbūves rekonstrukcijā saglabā caurbrauktuves kā apbūves elementu ar iespēju atjaunot iebraukšanu pagalmā;

1. Jautājums: vai ir saņemtas prasības no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par nepieciešamību esošajiem pagalmiem nodrošināt normatīviem atbilstošu glābšanas dienestu piekļuvi?
2. Jautājums: vai ir pieejama papildus informācija no “Rīgas Siltums” par piekļuves vai citiem nosacījumiem pagalmā esošajam siltumtīkliem? Piemēram – piekļuves prasības, ierobežojumi siltumtrases tuvumā, zemes līmenī virs siltumtrases vai gaisa telpā virs tās.

Prasības no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tiks pieprasītas pēc Metu konkursa norises attiecīgajai/izvelētajai būvniecības iecerei. Iebrauktuve pagalmā no A.Kalniņa ielas ir jāparedz.
AS “Rīgas siltums” Tehniskos noteikumus skatīt pielikumā Nr. “4_3_8_Rigas_siltums_TN”


13. Pirmkārt, es vēlos uzzināt, vai pilsētas elektrības sadales skapi, kas atrodas pie ieejas Alfrēda Kalniņas ielā, var pārvietot uz citu vietu.
Otrkārt, vai var pārvietot pilsētas gāzes vadus, kas iet zem ēkas? Vai tie ir jāsaglabā esošajā vietā?
Jā, to var pārvietot uz citu vietu vai integrēt ēkas apjomā.
Saskaņā ar „Rīgas siltuma” tehniskajiem noteikumiem centralizētās siltumapgādes tīklu atrašanās vietu var mainīt (pašlaik tie atrodas Rīgas cirka pagalmā), taču ir vajadzīgi jauni tehniskie noteikumi. Bez tam šāds lēmums par centralizētās siltumapgādes tīklu atrašanās vietas mainīšanu ir rūpīgi jāizvērtē pirms tā pieņemšanas.


14. Lūgums atsūtīt visu ēku pieejamās/jaunākās inventarizācijas lietas pilnā sastāvā ar eksplikāciju ar telpu numuriem un nosaukumiem. Konkursa materiālos pieejama ir tikai galvenās ēkas, kuras kadastra nr. beidzas ar 001, inventarizācijas lieta un tajā ir tikai grafiskais materiāls (plāni ar telpu numuriem un kvadratūrām), kas vietām neatbilst situācijai dabā (pagrabā izbūvētas vīriešu tualetes neatbilst plāniem), bet nav to eksplikācija ar nosaukumiem. Tāpat nav pieejamas ēku 002, 007, 009, 010, 013, 015 inventarizācijas.
Pieejamās ēku kadastrālās uzmērīšanas lietas var lejupielādēt šeit: EKUL
Nav pieejama inventarizācijas lieta ar būves kadastra apzīmējumu: 01000050014007.


15. Mēs vēlētos, lai konkursa dalībniekiem būtu pieejami dažu dokumentu tulkojumi angļu valodā.
Piemēram, vismaz šādu dokumentu:
5_3_1_arhitektoniski_makslinieciska__inventarizacija.pdf
5_7_1_Rigas_cirka_jauna_modela_attīstības_vīzija_1._karta.pdf

Bez tam mēs gribētu, lai jūs precizētu šādus jautājumus:
– fotomontāžas;
– vai ir jāizmanto visi 4 fotoattēli, kas izvēlēti fotomontāžai, vai dalībnieki var izvēlēties 1 vai 2, lai ilustrētu savus priekšlikumus (piem., pa vienam katrā ielā).

Rezidences
Projektēšanas programmas 18. lpp. ir minēts, ka saistībā ar rezidencēm ir nepieciešamas divas dažādas telpas:
– rezidenču istabas;
– jaunrades telpa rezidencēm.
Šī pēdējā telpa nav minēta projektēšanas programmas tabulā, kas attiecas tikai uz mākslinieku rezidencēm (Nr. 3) un ieejas halli (Nr. 3.1).
Kam ir paredzēta „jaunrades telpa”?

Īss arhitektoniski mākslinieciskās inventarizācijas izklāsts ir iekļauts projektēšanas programmā.

Dokumenta „5_7_1_Rigas_cirka_jauna_modela_attīstības_vīzija_1._karta” kopsavilkumu „Īss Rīgas Cirka stratēģijas pārskats” iespējams lejupielādēt šeit: RCSOS

Dalībnieks var izvēlēties nepieciešamo fotoattēlu skaitu fotomontāžām no atlasītajiem attēliem, lai ilustrētu ideju.

Rezidenču istabas ir „mākslinieku dienesta viesnīca” ar studijas tipa istabām, kur paredzēta ilgtermiņa uzturēšanās, bet „jaunrades telpas” ir paredzētas ideju radīšanai, attīstīšanai, treniņiem u.tml. Tādējādi „jaunrades telpas” var integrēt „treniņu telpās” (Nr. 4).


16.
1)Konkursa izejmateriālos neatradām tehniskās apsekošanas atzinuma (sējumā Nr1) punktā Nr. 4.20.1. minēto pielikumu Nr.6, kur skatāms būvkonstrukciju veiktais aprēķins galīgo elementu programmā. Tas būtu vēlams , lai precīzāk izvērtētu šo konstrukciju nestspēju un iespējamo pastiprināšanas risinājumu ietekmi uz kopējo tāmi.

2)5.pielikumā minēts:
*Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošanas būvdarbu izmaksas nevar pārsniegt 3000.00 EUR/m², bet jaunbūves realizācijas izmaksas ne vairāk kā 2000.00 EUR/m².
*Ievērtēt esošo ēku siltināšanai/energoefektivitātei plānoto finansējumu līdz 3 000 000 EUR bez pvn, skatīt Projektēšanas programmas 8.10. punktu.
Vai šīs izmaksas paredzētas tikai būvniecībai, vai arī kopā ar aprīkojumu/mēbelēm (skatītāju sēdvietas, akrobātikas vingrinājumu aprīkojums u.tml)?
Vai energoefektivitātes finansējums 3 000 000 EUR arī jāiekļauj 2000-3000 EUR būvniecības izmaksās, vai tomēr tas ir papildus?

1) Būvkonstrukciju aprēķins skatāms failā ”Būvkonstrukciju aprēķina atskaite”,  to iespējams lejupielādēt šeit: BAA
2) Izmaksas ir paredzētas būvniecībai, neieskaitot aprīkojumu. Energoefektivitātes finansējums ir daļa no plānotajām kopējām realizācijas/būvniecības izmaksām.


17. Vai ir prasība cirka skolai paredzēt iespēju savienot visas trīs mācību zāles vienā zālē ar vienādu grīdas līmeni?
Telpas var būt izvietotas arī atsevišķi. Projektēšanas programmā norādītais griestu augstums ir minimālais nepieciešamais konkrētajai funkcijai.


18. Iepazīstoties ar VSIA Rīgas Cirks metu konkursa “Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija” nolikumu (turpmāk – Nolikums), vēlamies precizēt sekojošo:
1.Nolikuma 6.1.punktā ir uzskaitītas prasības, kādām ir jāatbilst dalībniekam, tai skaitā arhitektam, ievērojot 6.1.3.1.apakšpunkta prasības, t.i., arhitekts, kuram (..) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas, darba pieredze vismaz 2 (divu) publisko ēku (Publiska ēka – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, t.sk. izglītības un zinātnes iestāžu ēkas, ārstniecības, veselības aprūpes, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāžu ēkas, tūristu un citas īslaicīgas apmešanās ēkas, kultūras un izklaides iestāžu ēkas, sporta ēkas, tirdzniecības, ēdināšanas un sadzīves pakalpojumu ēkas, pārvaldes ēkas, sakaru un transporta ēkas) projektēšanā.” Savukārt Nolikuma 12.1.1.apakšpunktā, šim dalībniekam jau tiek izvirzītas papildus prasības, kas iespējams tiks vēl precizētas. Lai izslēgtu nevienlīdzīgu attieksmi pret pretendentiem Nolikuma 12.1.1.apakšpunkta prasībām attiecībā uz kvalificējošiem dokumentiem būtu jābūt identiskiem Nolikuma 6.1.punkta prasībām. Atruna, ka Nolikuma 12.1.1.apakšpunkts vēl var tikt precizēts, nav pieņemama šāda līmeņa konkursam. Lūdzu norādiet, precīzi kādām prasībām ir jāatbilst dalībniekam, lai viņš varētu pretendēt uz dalību konkursā, ieskaitot sarunu procedūru?

2.Saskaņā ar Nolikuma 4.1.2.punktu, iespējams izdarīt secinājumu, ka līdz ar dalībnieka pieteikumu dalībai Metu konkursa, atbilstoši pielikumam nr.2, ir iesniedzami arī kvalifikācijas dokumenti, norādīti Nolikuma 12.punktā, savukārt atbilstoši Nolikuma 12.1.punktam, 12.2.punktam un 12.6.punktam, kā arī Nolikuma pielikuma Nr.2 Konkursa dalībnieka pieteikums dalībai konkursā 6.punktam (kur ietverts dalībnieka apliecinājums) ir attiecināms uz gatavību iesniegt kvalifikācijas dokumentus nākotnē, t.i., ja dalībnieks saņems uzaicinājumu tālākai dalībai sarunu procedūrā. Lūdzu precīzi norādiet vai vienlaikus ar Meta piedāvājumu ir iesniedzami arī visi dalībnieka kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, uzskaitīti Nolikuma 12.1.punkta apakšpunktos, un visi Nolikuma septiņi pielikumi?

3.Nolikuma 12.1.2.4., 12.1.2.5., 12.1.2.6. un 12.1.2.7.apakšpunktos ir norādīti attiecīgi speciālisti par ko dalībniekam jāiesniedz kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, ja tiem ir pieredze vismaz viena objekta, kas atbilst Nolikuma 6.1.punkta prasībām, projektēšanā. Vēršam uzmanību, ka Nolikuma 6.1.punktā nav dotas objektu prasības, bet gan ir uzskaitītas konkursa dalībnieku atbilstības prasības, tādējādi lūdzam precizēt konkrētas prasības attiecināmas uz objektiem, ko būtu projektējuši speciālisti, kas uzskaitīti Nolikuma 12.1.2.4., 12.1.2.5., 12.1.2.6. un 12.1.2.7.apakšpunktos?

1.Saskaņā ar Nolikuma pielikuma Nr.2 punktu Nr.6 Jūsu kvalifikācijai ir jāatbilst Metu konkursa nolikuma 6. nodaļas prasībām un sarunu procedūrai ar Pasūtītāju jāiesniedz kvalifikāciju apliecinoši dokumenti nolikuma 12. nodaļā pieprasītajā apjomā.
2.Lai Konkursa dalībnieks pierādītu savu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām Nolikuma 6.1. punkta prasībām, tam jāiesniedz šādus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un informāciju kopā ar devīzes atšifrējumu saskaņā ar Nolikuma punktiem 12.2.1. un 12.2.2.
Nolikuma pielikumi Nr. 1., 2., 3., 4., 5. iesniedzami atsevišķā slēgtā aploksnē vai iepakojumā, uz tā norādot:
Metu konkurss „Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija”, ID Nr.2018/1; _________/devīze/; papildinot ar uzrakstu – “DEVĪZES ATŠIFRĒJUMS”
3.Speciālisti, kuru izglītība, kvalifikācija un profesionālā pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir vismaz 2 (divu) publisko ēku projektēšana.


19. Jautājumi ir par idejiskiem projekta pamatuzstādījumiem, tāpēc būtu ļoti vērtīgi, ja atbildes varētu sniegt pasūtītājs – ēkas lietotājs, izskaidrojot savus plānus un ieceres (ne tik daudz kā esošās konkursa dokumentācijas skaidrojumus).

1)Projekta dalīšana būvniecības kārtās.
Projektēšanas uzdevumā un pielikumā “Attīstības stratēģija” minēta projekta dalīšana būvniecības kārtās. Jautājums par dalīšanu kārtās ir cieši saistīts ar plāniem par finansējuma piesaisti. Dalīšana kārtās pieprasītu rūpīgi izsvērtus risinājumus, kas nodrošina pilnvērtīgu ēkas funkcionēšanu gan pēc pabeigtas tikai pirmās kārtas, gan arī pārējo kārtu būvniecības laikā. Kompaktajā vēsturiskās apbūves situācijā un ēkas kompleksajā funkcijā tie ir būtiski faktori.
Vai dalīšana būvniecības kārtās jāuztver kā viens no konkursa uzdevuma centrālajiem aspektiem un tā arī tiks vērtēts?
Sekojoši – vai no pasūtītāja puses ir redzējums, par to kāda būtu secība (arēna / black-box / treniņu zāles / rezidences / u.c.), vai tas jāpiedāvā pretendentam pēc saviem ieskatiem ņemot vērā uzdevumā norādītos finansējuma apstākļus?

2)Projekta telpu/funkciju programma.
Vai projektēšanas uzdevumā norādītās telpas un to platības jāuztver kā galēju, obligātu, strikti ievērojamu nepieciešamību, vai pretendentam ir iespēja tās pielāgot savam piedāvājumam, ja tas pamatojams ar funkcionālu, racionālu risinājumu?
Piemēram:
a) vai pieļaujams administrācijas telpas veidot nevis kā atsevišķus kabinetus, bet kā atvērtā tipa biroju?
b) vai pieļaujama atsevišķu prasīto funkciju apvienošana vienā telpā, ja tas ir pamatots ar telpu noslogojuma intensitāti un iespēju dažādām funkcijām lietot telpas pārmaiņus?
Vai šādas atkāpes tiktu uzskatītas par iemesliem diskvalifikācijai, vai tiktu vērtēts to lietderīgums?

1)Lai veiksmīgi realizētu cirka ēkas atjaunošanu un attīstību, dalīšana kārtās ir neatņemama sastāvdaļa – to paredz gan ierobežotais finansējuma apjoms īstermiņā, gan neprognozējama tālākā finanšu plūsma. Reizē, kopējā – visu kārtu vīzija ir būtiska, lai nodrošinātu gan visu cirka attīstības stratēģijā nepieciešamo funkciju realizāciju, gan papildus argumentus un motivāciju finansējuma piesaistei.
Sagaidām no konkursa pretendentiem skaidru redzējumu par dalījumu kārtās, nodrošinot iespēju ekspluatēt ēku pēc katras kārtas pabeigšanas.
No pasūtītāja vajadzību un funkcionalitātes viedokļa kārtu secības prioritāte būtu ekspluatējamas “mazās zāles” (“black box”) iegūšana iespējami īsā termiņā, savukārt, ņemot vērā finansu iespējas, vēsturiskās ēkas energoefektivitātes veicināšana ar nodošanu ekspluatācijā ir obligāta 1. kārtas sastāvdaļa. Par tālākajām kārtām – prioritārā secībā – black box, izglītības telpas, rezidences, taču – konkursa mērķis ir iegūt labāko risinājumu, līdz ar ko pieļaujams, ka pretendents piedāvā savu redzējumu – tādu secību, kas atbild uz vairākiem jautājumiem vienlaicīgi vai sniedz citus, būtiskus, pamatotus ieguvumus projektam.

2)Projektētājam ir jābūt spējīgam atrisināt tādus jautājumus, kas pasūtītājam pat var nebūt ienākuši prātā, tādēļ sagaidām, ka pretendenti iesniegs, viņuprāt, labāko iespējamo risinājumu projektēšanas programmā minēto funkciju realizācijai.
Iesniedzot argumentētu risinājumu, pieļaujama arī telpu platību vai funkciju pielāgošana pretendenta piedāvājumam, taču nedrīkst zaudēt programmā minētās funkcionalitātes.
Komentējot piemērus:
a) atvērta tipa birojs ir pieļaujams, piedāvājot labāku risinājumu, kas nodrošina mūsdienīgus darba vides apstākļus – iespēju strādāt gan individuāli, gan komandā, gan radoša, gan administratīva darba veikšanai;
b) dažādu funkciju apvienošana vienā telpā, kaut arī pamatojama ar iedomātu noslogojumu, reizē var apgrūtināt organizācijas darbību. Piemēram, paredzot atsevišķu funkciju norisi cirka arēnā, kas nav saistītas ar arēnas ekspluatāciju cirka un citu mākslas notikumu izrādīšanai vai nomai, rada risku, ka šīs funkcijas nebūs regulāri pieejamas vai tiks regulāri iztraucētas. Risinājumam jābūt līdzsvarotam, izsverot dažādu funkciju līdzāspastāvēšanu, savstarpējo nozīmību nozares attīstībā. Nevar apgalvot, ka izrāžu darbība ir būtiskāka par izglītības un rezidenču funkciju, ņemot vērā, ka citu telpu šīm funkcijām nebūs.


20. Tā kā mēs tikai nesen esam iepazinušies ar dažiem konkursa dokumentu tulkojumiem un ņemot vērā, ka šis ir starptautisks konkurss, kurā latviešu un ārvalstu komandu izredzēm ir jābūt vienādām, bet apstākļiem ir jābūt taisnīgiem un vienlīdzīgiem, mēs vēlētos lūgt pagarināt konkursa beigu termiņu līdz 18. jūnijam.
Projektēšanas programmā ir iekļauta svarīgākā informācija, nodrošinot taisnīgas un vienādas iespējas visiem dalībniekiem. Konkursa beigu termiņš ir 4.jūnijs.


21. Papildus vēlos vaicāt par telpu programmas izpildi:
1.Vai pieļaujama programmā norādīto platību samazināšana kādām telpām / telpu grupām?
2.Vai pieļaujama telpu skaita samazināšana, atsevišķu telpu neiekļaušana risinājumā?
3.Vai piedāvājumā var ietvert vairākas plānojuma versijas programmas izpildei, piemēram – shēmu veidā?
1./2. Iesniedzot argumentētu risinājumu, pieļaujama arī telpu platību vai funkciju pielāgošana pretendenta piedāvājumam, taču nedrīkst zaudēt programmā minētās funkcionalitātes. (lūdzu skatīt 19. jautājuma atbildes)
3. Jā, var.


22. Es gribētu uzdot jautājumu par nolikuma punktu 6.1.3.2. Ēku konstrukciju projektēšanas speciālists, kuram ir augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā izglītība būvkonstrukciju projektēšanas jomā.
Vai tas ir obligāts nosacījums, ka viens no komandas locekļiem ir ēku konstrukciju projektēšanas speciālists vai pietiek ar to ka komandā ir vairāki kvalificēti arhitekti?
Ievērtējot to, ka konkursa objekts – Rīgas cirks – ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, tā ir obligāta prasība, ka viens no komandas locekļiem ir speciālists ēku konstrukciju projektēšanā.


23. Vai ir iespējams atsūtīt 3D modeli Arēnas kupola konstruktīvajai uzbūvei, no kura veidotais attēls iekļauts Konkursa projektēšanas programmas 12.lpp.

3D modelis Arēnas kupola konstruktīvajai uzbūvei ir sagatavots, to iespējams lejupielādēt šeit: 3D_kupols


24. Vēlamies lūgt atbildi uz šādiem jautājumiem saistībā ar konkursa nolikumu:
Lūdzam skaidrot 12.1. un 12.1.1. punktu:
“12.1.Konkursa dalībniekiem, kuri tiks atzīti par uzvarētājiem un uzaicināti uz sarunu procedūru par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, tiek izvirzītas šādas kvalifikācijas un pieredzes prasības, kuras tiks precizētas sarunu procedūras uzaicinājumā:
12.1.1.Konkursa dalībniekam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas, vai ciktāl informācija par pieredzi ir iespējama, ņemot vērā pretendenta dibināšanas laiku,
ir pieredze vismaz 2 (divu) publisku ēku būvprojekta izstrādē, par kuru var

saņemt atsauksmes, t.sk.:
-Vismaz viens Mets vai būvprojekts ar pilsētvides labiekārtojumu un inženierkomunikāciju

risinājumiem UNESCO teritorijā;
-Vismaz viens Mets vai būvprojekts ēkas renovācijai un paplašināšanai, kuras platība ir ne
mazāka par 3000 m²,”
Vai šī pieredze līdzīgi kā minēts “Jautājumi un atbildes” uzdotajā 11. jautājumā attiecas uz fizisku personu un tās pieredzi arhitektu birojos, kuros persona šobrīd nav reģistrēta, vai tomēr tikai uz juridisku personu un tās uzkrāto pieredzi? Vai frāze “ciktāl informācija par pieredzi ir iespējama, ņemot vērā pretendenta dibināšanas laiku” nozīmē, ka pieredze var būt arī senāka kā iepriekšējie 5 (pieci) gadi?

Lūdzam skaidrot arī 12.2. un 12.2.2. punktos prasītos kvalifikācijas dokumentus:
“12.2. Lai Konkursa dalībnieks pierādītu savu atbilstību Pasūtītāja izvirzītajām Nolikuma 6.1. punkta prasībām, tam jāiesniedz šādus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un informāciju kopā ar devīzes atšifrējumu:
12.2.2. Izstrādāto Metu un/vai būvprojektu saraksts saskaņā ar Nolikuma pielikumu Nr.4, pievienojot 1 (vienu) pozitīva pakalpojuma saņēmēja atsauksmi par objektiem, ar kuriem Konkursa dalībnieks apliecina savu atbilstību Nolikuma 12.1.1. punktā noteiktajām prasībām. Atsauksme noformēta, norādot pakalpojuma saņēmēja – Pasūtītāja vai tā pārstāvja kontaktinformāciju.”
Vai visiem inženieriem arī jāiesniedz pieredzi apliecinošo objektu saraksts (2 publiskām ēkām, kā minēts – jautājumi un atbildes Nr.18) ar atsauksmēm no pasūtītājiem? Vai tomēr tikai arhitektam, vai arhitektam un būvkonstruktoram?
1.Tā kā Konkursa dalībnieks ir jebkura juridiska vai fiziska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas iesniegusi piedāvājumu Konkursā saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām Meta īstenošanai, tad pieredze var būt arī fiziskai personai, kura piedalās personu apvienībā.

2.Punkts “12.1.1.Konkursa dalībniekam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, skaitot no piedāvājuma iesniegšanas dienas, vai ciktāl informācija par pieredzi ir iespējama, ņemot vērā pretendenta dibināšanas laiku, ir pieredze vismaz 2 (divu) publisku ēku būvprojekta izstrādē” nozīmē, ka Konkursa dalībniekam jāuzrāda šāda pieredze iepriekšējos 5 (piecos) gados vai, ja tas dibināts mazāk nekā 5 (piecus) gadus atpakaļ, tad attiecīgi – ciktāl informācija par pieredzi ir iespējama kopš dibināšanas.

3.Tā kā Konkursa dalībnieks ir jebkura juridiska vai fiziska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas iesniegusi piedāvājumu Konkursā saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām Meta īstenošanai, tad kādam no šīs piegādātāju apvienības ir jābūt attiecīgai pieredzei.


25. Cirka konkursa izstrādāšanas gaitā ir radušies daži jautājumi. Mēs novērtētu, ja spētu sniegt atbildi uz šiem jautājumiem.
1.Vai ugunsmūrī izbūvētie logi un balkoni ir legāli, ņemot vērtā, ka šajā vietā tieši bloķējas cirka ēkas apjoms ar ugunsmūri? (skats no A.Kalniņa ielas)

2.Cik daudz var iejaukties, pārveidot esošos apjomus?
3.Kuras ir vēsturiski vissvarīgākās, attiecīgi pilnīgi saglabājamās arhitektūras detaļas?
1.Ugunsmūrī izbūvētie logi nav legāli.
2.Saskaņā ar VKPAI atzinumu – primārais uzdevums ir saglabāt kultūras pieminekļa autentiskumu un oriģinālo substanci, respektējot ēkas apjomu, telpisko risinājumu, oriģinālās būvdetaļas un vēsturiskās apdares; saglabājot un restaurējot būvapjoma konstruktīvo uzbūvi un pamatplānojumu.
3.Kupola arhitektoniskais un konstruktīvais veidols ar oriģinālajām būvkonstrukcijām.


26. Konkursa nolikuma punktā 1.16. minēts, ka dokumentācijai jābūt sagatavotai latviešu un angļu valodā, savukārt tālāk- punktā 5.6. teikts, ka dokumenti jāiesniedz latviešu vai angļu valodā. Kā tad īsti ir – materiāli jāiesniedz divās valodās vai arī pēc izvēles?
Konkursa nolikuma punktā 1.16. ir minēts, ka konkursa dokumentācija, resp., Nolikums, Projektēšanas programma ar pielikumiem, sagatavota latviešu un angļu valodās.
Savukārt, nolikuma punktā 4.6. teikts, ka “Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā”.


27. Vēlētos precizēt Rīgas Cirka metu konkursa nolikuma punktu:
6.1.3. ir pieejami šādi atbilstoši speciālisti pakalpojuma saņemšanai…
Mans jautājums:
Kas ir domāts ar “ir pieejami”? Vai šiem speciālistiem ir jābūt darba attiecībās pretendenta uzņēmumā, jeb tie var būt patstāvīgie sadarbības partneri (apakšuzņēmēji)?
Piemēram, arhitektu birojos ne vienmēr ir nodarbināti Būvkonstruktori.
Piesaistītie speciālisti var būt patstāvīgie sadarbības partneri/apakšuzņēmēji.


28. Aizpildot dažādus konkursa pielikumus, ievērojām, ka 5.pielikumā. Izmaksas. (vismaz angļu valodas versijā) ir divreiz prasīts norādīt autoruzraudzības izmaksas, bet nav lūgts norādīt orientējošās būvniecības izmaksas, kā minēts virsrakstā.
Lūdzu, skat. dokumentu pielikumā.

Zinot, ka jautājumu uzdošanas laiks jau ir gandrīz beidzies, lūdzu, paskaidrojiet, kā mums vajadzētu aizpildīt šo veidlapu?
Pareizais tulkojums: Objekta „Rīgas cirka vēsturiskās ēkas atjaunošana un teritorijas attīstības vīzija” orientējošās būvniecības izmaksas.
Pareizo “5. pielikumu” var lejupielādēt šeit: APPENDIX-5;


29.
1.Tā kā laika ir maz, mēs vēlētos lūgt pagarināt konkursa termiņu līdz 2018. gada jūnija beigām, kā to darīja citi pretendenti, atsaucoties uz 20. jautājumu.
Papildus 20. jautājumā norādītajam iemeslam (dažu dokumentu tulkošana tikai nesen pabeigta); komandām, kas strādā ārvalstīs, ir jāiesniedz priekšlikumi daudz ātrāk nekā Latvijas komandām, jo tie jānosūta pa pastu kā starptautiskie sūtījumi/lielā iepakojumā A1 formāta planšetu dēļ utt.
Vai termiņu var pagarināt?
2.JEB Vai ir iespējams iesniegt priekšlikumu tikai digitālā formātā? Tā var ietaupīt daudz laika un tas ir drošāks veids. Tādējādi gan Latvijas, gan ārvalstu komandām tiek dotas vienlīdzīgas iespējas.
1.Saskaņā ar Latvijas Republikas Publiskā iepirkuma procedūru konkursa beigu termiņš ir tāds pats katram dalībniekam.
2.Jūs varat nosūtīt konkursa priekšlikumu kādam savam vietējam partnerim vai kādam, kas planšetes, paskaidrojuma rakstu, dokumentus un devīzes atšifrējumu izdrukās, kā arī sagatavos meta materiālu paketi, kā tas norādīts konkursa nolikumā.